Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.
Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ 2012 In
Chủ nhật, 08 Tháng 4 2012 16:55

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ ĐỘ

CHI BỘ TRƯỜNG MINH KHAI

Số: 02-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Độ, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2012

 

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

* Các văn bản:

+ Điều 30 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

+ Hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra Đảng tại chi bộ của UBKT Đảng uỷ phường Mỹ Độ.

* Đặc điểm tình hình:

- Tổng số đảng viên trong chi bộ: 16 đ/c

Trong đó:

+ Nữ: 15.

+ Hợp đồng: 0

- Trình độ chuyên môn – nghiệp vụ:

+ Đại học: 11

+ Cao đẳng: 04

+ Trung cấp: 01

- Trình độ lý luận chính trị:

+ Cao cấp: 0

+ Trung cấp: 03

+ Sơ cấp: 0

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Qua kiểm tra, giám sát giúp cho các đồng chí đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất cách mạng của người đảng viên, đánh giá đúng thành tích, ưu, khuyết điểm để tiếp tục phát huy, nhận rõ thiếu sót có phương hướng biện pháp khắc phục, để nâng cao vai trò lãnh đạo của mỗi đảng viên góp phần vào việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt hiệu quả cao.

2. Đề cao tinh thần đấu tranh phê bình của mỗi đảng viên, nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo: Chủ động đấu tranh và giáo dục để đảm bảo cho công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả thiết thực.

- Thực hiện tốt công tác chức năng tham mưu giúp ban chỉ ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được quy định trong điều 30 của Điều lệ Đảng.

- Xác định rõ vai trò của công tác kiểm tra đảng viên trong chi bộ là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên theo chương trình công tác kiểm tra từng quý và cả năm. Có nội dung kiểm tra cụ thể tập trung vào nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công theo vị trí chức năng của nhà trường là dạy và học.

- Trong chi bộ có sự phân công cụ thể là đồng chí Lương Thị Tuyến – Phó bí thư là người phụ trách công tác kiểm tra, chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo với Ban chi ủy xem xét đánh giá kết luận với từng đảng viên được kiểm tra.

3. Tham mưu giúp Ban chi ủy xây dựng báo cáo sơ kết tổng kết công tác kiểm tra chi bộ.

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Công tác kiểm tra.

a. Đối tượng:

Các tổ chức trong nhà trường và đảng viên thuộc Chi bộ, các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng.

b. Nội dung chính:

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định trong điều lệ Đảng, việc thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào nhiệm vụ được chi bộ phân công, việc thực hiện nghị quyết chi bộ theo tiêu chuẩn đảng viên, công tác chính trị tư tưởng, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân đảng viên.

- Kiểm tra và giải quyết kịp thời có hiệu quả đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan.

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh quy chế dân chủ cơ sở.

2.Công tác giám sát.

a. Đối tượng:

Các tổ chức trong nhà trường và đảng viên thuộc Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế, đảng viên được giao nhiệm vụ ở những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

b. Nội dung giám sát:

Tăng cường công tác giám sát đảng viên trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất cách mạng của cán bộ đảng viên, chấp hành nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tập trung trọng điểm, những lĩnh vực công tác dễ dẫn đến sai phạm như: Quy chế chuyên môn, đánh giá xếp loại CBGV, HS; đối xử với đồng nghiệp, lạm dụng công quỹ, tài sản công ..

Giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng, phục tùng công tác.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2012.

1. Các cuộc kiểm tra chính.

Tháng 3/2012:

Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn “Công tác soạn, chấm bài tại trường, việc ứng dụng CNTT vào dạy học”: đ/c Đoàn Thúy Quỳnh; đ/c Nguyễn Thị Khánh Vân.

Phụ trách kiểm tra: đ/c Lương Thị Tuyến – Phó bí thư Chi bộ.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 3.

Tháng 4/2012:

Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh, thực hiện ngày giờ công của đ/c Nguyễn Thị Chiến; Ngô Thị Ngọc Bảo.

Phụ trách kiểm tra: đ/c Lương Thị Tuyến – Phó bí thư Chi bộ.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 4.

Tháng 6/2012:

Kiểm tra việc thực hiện đổi mới sinh hoạt chi bộ của đ/c Đinh Thị Thu Hằng

Phụ trách kiểm tra: đ/c Lương Thị Tuyến – Phó bí thư Chi bộ.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 6.

Tháng 7/2012:

Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho HS trong dịp hè của đ/c Nguyễn Thị Hằng.

Phụ trách kiểm tra: đ/c Lương Thị Tuyến – Phó bí thư Chi bộ.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 7.

Tháng 10/2011:

Kiểm tra việc thực hiện chức trách , nhiệm vụ được giao; chấp hành nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất và phẩm chất đạo đức của người đảng viên đối với đ/c Phan Trọng Thành; đ/c Nguyễn Thị Thúy Vân.

Phụ trách kiểm tra: đ/c Lương Thị Tuyến – Phó bí thư Chi bộ.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 10.

2. Cuộc giám sát:

Tháng 4/2012:

Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua việc viết nhật ký của đ/c Lương Thị Tuyến; Nguyễn Thị Gấm.

Người giám sát: đ/c Ngô Thị Ngọc Bảo - Chi uỷ viên.

Tháng 5/2012:

Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-20122 việc xét lên lớp và HTCTTH trong tháng 5/2012 của đ/c Nguyễn Thị Lựu.

Người giám sát: đ/c Ngô Thị Ngọc Bảo - Chi uỷ viên.

Tháng 6/2012:

Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua việc học tập nếp sống của Bác của đ/c Nguyễn Thị Yến.

Người giám sát: đ/c Ngô Thị Ngọc Bảo – Chi uỷ viên.

Tháng 8/2012:

Giám sát việc thực hiện công tác tuyển sinh của đ/c Nguyễn Thị Nhàn

Người giám sát: đ/c Ngô Thị Ngọc Bảo – Chi uỷ viên.

Tháng 9/2012:

Giám sát công tác thực hiện học tập nâng cao trình độ của đ/c Dương Thị Thu

Người giám sát: đ/c Ngô Thị Ngọc Bảo - Chi uỷ viên.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1/ Các đồng chí trong Chi uỷ được phân công chủ trì các cuộc kiểm tra giúp Chi uỷ trong việc xác định nội dung kiểm tra, thông báo kiểm tra cho Đảng viên và tiến hành thẩm tra xác minh, viết báo cáo kết quả kiểm định kiểm tra trước khi đưa ra hội nghị chi bộ xem xét, kết luận. Các đ/c đảng viên được kiểm tra, giám sát chủ động viết kiểm điểm phục vụ công tác kiểm tra của Chi bộ.

2/ Các đồng chí trong Chi uỷ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cấp uỷ do Thành uỷ tổ chức.

3/ Giao cho tổ kiểm chi uỷ chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch với bí thư Chi bộ theo quy định.

Kế hoạch đã được thông qua trước hội nghị chi bộ ngày 03/01/2012. Đề nghị các đồng chí được phân công nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận

-         Đảng uỷ phường Mỹ Độ

-         Lưu chi bộ

T/M Chi bộ

Bí thư

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin

Nhạc nền